Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego

§ 1 Definicje

 1. Aby w pełni zrozumieć postanowienia niniejszego Regulaminu, zapoznaj się z poniższymi definicjami:
 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 2. Serwis Internetowy – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi zapisy na Szkolenia i Konsultacje, działające w domenie www.magdawerewka.pl
 3. Usługodawca – Blue Industries, 00-896 Warszawa, Ogrodowa 8/2 NIP: 9512562415, REGON: 524526050
 4. Użytkownik – oznacza konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”), przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), korzystających z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi Szkoleniowe przez Usługodawcę;
 5. Szkolenie – szkolenie on-line przeprowadzane przez Usługodawcę dla Uczestników, wskazanych przez Użytkownika w celu pogłębienia ich wiedzy o wybranych produktach elektronicznych. Szkolenie może być organizowane i dedykowane dla jednego, konkretnego Użytkownika lub kilku. Szkolenie jest prowadzone w aplikacjach ogólnodostępnych.
 6. Konsultacja – konsultacja indywidualna dla Użytkownika prowadzone w zarezerwowanym czasie i określonym przez Użytkownika temacie związanym z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością.
 7. Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Informacje na temat zastosowanych plików cookies przedstawione zostały w Polityce prywatności dostępnej na Serwisie Internetowym pod linkiem: ……………………………….

§ 3 Rejestracja

 1. W celu zapisu na Szkolenie w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Rejestracja na Szkolenie następuje przez wybór polecenia “Zapisz się”, które odsyła Użytkownika do formularza rejestracyjnego.
 3. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Przed wysłaniem formularza, Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie udziału w Szkoleniu. Link do szkolenia Użytkownik otrzymuje przed samym Szkoleniem.
 5. Postanowienia powyższe mają zastosowanie również w przypadku rejestracji na Konsultacje.

§ 4 Zmiana czasu i formy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub formy Szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 1 dnia przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Użytkownicy zapisani na Szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się mógł odbyć planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. Usługodawca wskaże inny termin wykonania Szkolenia. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł w nim uczestniczyć środki pieniężne zostaną mu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia przesłania informacji przez Użytkownika.
 3. Informacja dotycząca odwołania Szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Usługodawcy, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty Szkolenia.
 4. Powyższe zasady mają zastosowanie również w przypadku Konsultacji.

§ 6 Zasady udostępniania materiałów ze Szkolenia

 1. Uczestnik Szkolenia może otrzymać materiały wykorzystywane podczas Szkolenia w postaci prezentacji lub w postaci nagrania w terminie do 3 dni roboczych.
 2. Udostępnienie wyżej wymienionych materiałów możliwe jest po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w odniesieniu do produktów własnych lub usług własnych drogą elektroniczną lub po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w odniesieniu do produktów własnych lub usług własnych w formie Newsletter.
 3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w odniesieniu do produktów własnych lub usług własnych drogą elektroniczną lub w formie Newsletter możliwe jest podczas dokonywania rejestracji uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem zaznaczenia odpowiedniego checkboxa.
 4. Brak wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w odniesieniu do produktów własnych lub usług własnych drogą elektroniczną lub w formie Newsletter oznacza brak możliwości przesłania materiałów z Webinaru.
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę na przedstawione zostały w Polityce prywatności
 6. Powyższe zasady stosuje się również do Konsultacji

§ 7 Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu Internetowego, na adres: kontakt@magdawerewka.pl. Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w formularzu rejestracji.
 3. Konsument może bez podawania przyczyny zrezygnować w uczestnictwie w Szkoleniu, z wyłączeniem przypadków określonych poniżej.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy:
 1. jeżeli Usługodawca wykonał Szkolenie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do rezygnacji,
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do rezygnacji.
 1. Termin do rezygnacji ze Szkilenia wygasa po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia formularza rejestracyjnego lub do czasu jego zrealizowanie, jeżeli jest krótszy..
 2. Aby skorzystać z prawa rezygnacji ze Szkolenia, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę o swojej decyzji, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w przypadku Konsultacji.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.
 2. W przypadku braku możliwości zapoznania się z postanowieniami umieszczonej w Serwisie Internetowym, prosimy o kontakt w celu jej indywidulanego przesłania, za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@magdawerewka.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego.
 3. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Serwisie Internetowym. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2021 r.